Zarezerwuj pokój

Przetargi

Przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego dla realizacji zadania  pn.: „Budowa budynku wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem celem utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości E-SPORTU przy ul. Józefa Mianowskiego 2b we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Formularz oferty
  4. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
  5. Oświadczenie o spełnianiu warunków
  6. Oświadczenie o nieprzynależności do grupy kapitałowej
  7. Wykaz usług
  8. Projekt umowy
  9. Koncepcja inkubatora E-SPORTU
  10. Wykaz osób